Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie 2018-01-19
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      EPUAP
      Kontakt
Styczeń 2018
  Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2017-12-29

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i śwadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dołączone pliki:

1) INFORMACJA O WYNIKACH NABORUŻyczenia

2017-12-20

logo
Nabór na wolne stanowisko

2017-12-11

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dołączone pliki:

1) Nabór na wolne stanowisko - oferta pracy
2) Kwestionariusz osobowy
3) Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych
4) Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sadu
5) Oświadczenie o zdrowiuUWAGA!!!

2017-12-01

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BRENNIE ORAZ GOPS WIJEWO ORGANIZUJĄ ZBIÓRKĘ ODZIEŻY, ZABAWEK, MASKOTEK UŻYWANYCH.

ZBIÓRKA ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 11-12 GRUDNIA 2017 R. NA SALI WIEJSKIEJ W BRENNIE W GODZ. OD 12:00 DO 16:00.

POTRZEBUJĄCYCH ZAPRASZAMY W TYCH SAMYCH TERMINACH DO SALI WIEJSKIEJ W BRENNIE W CELU SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNEJ ODZIEŻY UŻYWANEJ.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO UCZESTNICTWA W NASZEJ AKCJI

Dołączone pliki:

1) PLAKATTERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

2017-07-31

logo

Informujemy, że od 01 sierpnia 2017r. będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+.
Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie
ul. Parkowa 1:
- w poniedziałki w godzinach od 08.00 do 17.30 ,
- od wtorku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.

• Terminy składania wniosków na świadczenia wychowawcze 2017/2018
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia 2017 roku przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października 2017 roku . Złożenie wniosku w okresie od 1 września do 30 września 2017 roku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada 2017 roku W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 października do 31 października 2017 roku przyznanie i wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2017 roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 30 listopada 2017 roku , ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2017 roku do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku .

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.
Wniosek w sprawie świadczenia 500 + będzie można złożyć także elektronicznie za pomocą bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl), ePUAP.
Przedstawiamy najistotniejsze zmiany jakie zostały wprowadzone od nowego okresu zasiłkowego 2017/2018 w związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci :
• Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko , chyba że : 1) drugie z rodziców dziecka nie żyje; 2) ojciec dziecka jest nieznany; 3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone; 4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka; 5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach ).

• Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu : W sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.) organ ustalający prawo do świadczenia wychowawczego nie uwzględni utraty dochodu.
• Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne : Od 1 sierpnia 2017 r. dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu. Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.
Ważne: Zgodnie z powyższym przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierające informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w 2016r.

Więcej informacji o świadczeniu 500 + znajdą Państwo w załączonym informatorze.

Dołączone pliki:

1) Informator - 500+ w pigułce
2) Plakat 500+TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW - FUNDUSZ ALIMENTACYJNY I ŚWIADCZENIA RODZINNE

2017-07-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie informuje, że
Wnioski na świadczenia z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO oraz wnioski o ustalenie prawa do ZASIŁKU RODZINNEGO na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane
od 1 sierpnia 2017r.

Wnioski można pobierać i składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie
ul. Parkowa 1, pokój nr 5
w poniedziałki w godzinach od 08.00 do 17.30 ,
od wtorku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00.
• Terminy składania wniosków na fundusz alimentacyjny 2017/2018
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 roku , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2017 roku.
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 września 2017 roku , do dnia 30 września 2017 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017 roku .
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725zł .
Świadczenia są przyznawane na okres 12 miesięcy - od 01 paździenika do 30 września następnego roku.
• Terminy składania wniosków w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego 2017/2018
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 roku , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2017 roku .
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 września 2017 roku do 31 października 2017 roku , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2017 roku .
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od 01 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku .
Informujemy, że wysokość kryterium dochodowego oraz kwoty zasiłków pozostają bez zmian.
Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego to 674zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie , a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium wynosi 764zł.

PRZYPOMINAMY , ŻE DO WNIOSKÓW NIE TRZEBA DOŁĄCZAĆ ZAŚWIADCZEŃ Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODACH Z 2016r.

JEDYNIE PRZEDSIĘBIORCY ROZLICZAJĄCY SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE (RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY LUB KARTA PODATKOWA)
OD NOWEGO OKRESU ZASIŁKOWEGO SĄ ZOBOWIĄZANI DO DOSTARCZENIA :
• Zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego , dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne , zawierające informacje o : formie opłaconego podatku , wysokości przychodu , stawce podatku i wysokości opłaconego podatku .
Czysty Aniołek

2017-07-28

W czerwcu br Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie koordynował Akcję "Czysty Aniołek" ,która polegała na zbiórce środków czystości dla Podopiecznych naszego Ośrodka., w szczególności dla dzieci.
Zbiórkę prowadziliśmy przy pomocy Samorządowego Przedszkola w Wijewie, Szkoły Podstawowej w Wijewie oraz Zespołu Szkół w Brennie, gdzie dzieci i młodzież przynosiły mydła, szampony, pasty do zębów itp. Artykuły.
Dzięki ofiarności mieszkańców Naszej Gminy udało nam się zebrać środki czystości, którymi obdarowaliśmy 13 potrzebujących rodzin z terenu Gminy Wijewo.
Dziękujemy szkołom i przedszkolu za pomoc w organizacji zbiórki a wszystkim ofiarodawcom dziękujemy za wsparcie i wielkie serce !

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Czysty Aniołek - PLAKAT
   Zobacz także: Aktualności - archiwum (8-77 z 77)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Druki
      Świadczenia rodzinne i i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. (65)549-40-16, faks (65)549-40-16

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji